Mengden UV-stråling til Arktis øker

Hvorfor?

Sola sender ut ultrafiolette stråler (UV-stråler) som i store doser er skadelige for mennesker, dyr og planter. Økt UV-stråling kan forårsake immunforsvarsforstyrrelser, grå stær og kreft hos mennesker. Den har skadelige virkninger hos fisk og amfibier og kan også forstyrre fotosyntesen hos planter både i havet og på land.

Sol og sjøisblokker Sol og sjøisblokker Illustrasjon: Sebastian Gerland, NP. Ozonlaget er avgjørende for hvor stor mengde UV-stråling som slipper ned til jorda. Et tykt, velfungerende ozonlag slipper gjennom færre skadelige UV-stråler enn det et skadet ozonlag gjør. Verden ble klar over problemene med en tynning av ozonlaget og økende mengde UV-stråling til jorda for flere tiår siden. Det var utslipp av de nå forbudte klorfluorkarbonene (KFK gasser) som brøt ned ozonlaget. Ozontynninga var mest markant over polområdene, og ozonhullene her er fortsatt store, særlig i Antarktis.

Ozonhullet og klimaforandringene henger sammen. Den økende drivhuseffekten varmer opp den laveste delen av atmosfæren, mens den øvre delen kjøles ned. Det er i den øvre delen, som blir kald, at ozonlaget finnes. Når temperaturen er lav nok i den øvre delen av atmosfæren dannes det et økt antall vakre perlemorskyer, og disse perlemorskyene forsterker ozonnedbrytningen kraftig. Dette skjer fordi reaksjoner i skyene gjør at sollyset danner klorforbindelser som igjen bryter ned ozonlaget.

Hva skjer?

Det kalde klimaet og den lave sola gjør polarlivet ekstra sårbart. De arktiske områdene mottar det meste av økningen i UV-stråling på våren. Dersom snø- og islaget i tillegg forsvinner på grunn av økt oppvarming, øker UV-eksponeringen for arter som vanligvis er beskyttet av snø og is.

Noen organismer har utviklet spesielle strategier for å beskytte seg mot UV-stråling og kan også reparere noen UV-skader. I et økosystem kan UV-skader hos planteplankton forandre planktonsamfunnene og igjen påvirke høyere nivå i næringskjeden fordi mattilgangen og -kvaliteten til disse artene endres. Slik vil endringer i ett ledd i næringskjeden gi en effekt i samfunnet som helhet.

Visste du at... information icon Dersom planteplanktonet utsettes for UV-stress reduseres fotosynteseaktiviteten hos noen. Det vil si at en økende UV-stråling reduserer havets evne til å ta opp CO2.
 

 
Foto
Video
Quiz